Regulamin

1. Definicje

Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1.1.     Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

1.2.     Serwis WWW - serwis internetowy, dostępny pod adresem www.kallzone.pl

1.3.     Usługodawca PHU CENTER ADAM HOJKA z siedzibą ul. Piotra Skargi 3, 41-940 Piekary ŚląskieNIP: 6451906119,  REGON: 273253235, numer telefonu kontaktowego 504 444 475, kontakt możliwy jest także drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnione w zakładce „Kontakt” (http://www.kallzone.pl/kontakt).

1.4.     Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu WWW obejmujące umożliwienie Użytkownikowi: (1) składania Zamówień, (2) dokonania płatności on-line za złożone Zamówienia (3) składania reklamacji.

1.5.     Użytkownik - osoba korzystająca z Usług zgodnie z Regulaminem;

1.6.     Zamówienie - składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Restauracji Usługodawcy, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika.

1.7.     Restauracja Usługodawcy – Pizzeria Kallzone z siedzibą pod adresem: 41-940 Piekary Śląskie, ul. ks. Piotra Skargi 3

2.  Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm).

2.2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich Użytkowników sieci Internet posiadających zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

2.4. Usługi świadczone są nieodpłatnie, jednakże złożenie Zamówienia przy użyciu przycisku „Kupuję i Płacę” wiąże się z zawarciem przez użytkownika umowy oraz obowiązkiem zapłaty, zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW.

2.5. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:

a.   informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW,

b.   informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;

c.    informacji stanowiących naruszenie dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich;

d.   innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.6. Informuje się, że na podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się w szczególności do umów zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, za wyjątkiem art. 7a ww. ustawy.

3. Zasady składania Zamówień

3.1   W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien:

a.     skonfigurować i dodać składniki Zamówienia do „koszyka” udostępnionego w Serwisie WWW,

b.     o ile Usługodawca przewiduje rabat dla danego Zamówienia, skorzystanie z rabatu możliwe jest po wprowadzeniu i zatwierdzeniu właściwego kodu rabatowego,

c.     wypełnić wymagane pola w formularzu Zamówienia,

d.     dokonać wyboru miejsca dostawy,

e.     dokonać wyboru metody płatności;

f.      zaakceptować warunki Regulaminu,

g.     potwierdzić złożenie Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę".

h.     w wypadku wyboru płatności on-line, dokonać płatności za pomocą aktualnie udostępnionych narzędzi do dokonywania płatności on-line.

3.2   Zamówienia są realizowane w obszarze dostaw Restauracji Usługodawcy. Obszar dostaw Restauracji Usługodawcy podany jest w ramach Serwisu WWW w zakładce „Dostawa i płatności”. Informacje o możliwości i kosztach dostawy pod wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy, zostają podane w Serwisie WWW w trakcie składania Zamówienia. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla podanego miejsca dostawy Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany stosownym komunikatem.

3.3   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia (zawarcia umowy):

a)     z dostawą do miejsca znajdującego się poza obszarem dostawy, o którym mowa w punkcie powyżej oraz,

b)     jeżeli wartość Zamówienia składanego za pośrednictwem Serwisu WWW nie przekracza minimalnej wartości Zamówienia podanej do wiadomości Użytkownika w toku składania Zamówienia. 

3.4   Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką lub za pomocą aktualnie udostępnionych narzędzi do dokonywania płatności on-line.

3.5   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Usługodawcę (umowa zostaje zawarta), o ile zostaną dokonane przez Użytkownika wszystkie czynności opisane w punkcie 3.1 powyżej oraz nie zaistnieją zarazem okoliczności, o który mowa w punkcie 3.3 powyżej.

3.6   Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia warunków złożenia Zamówienia na numer telefonu podany przez Użytkownika.

3.7 W momencie, gdy zamówienie nie zostało dostarczone z powodów klienta - nie otwarcie drzwi, błędne dane adresowe, kontaktowe zastrzegamy sobie prawo do zwrotu pieniędzy za zamówienie.

4. Wymagania techniczne

4.1   Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari.

4.2   Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Android Browser Opera Mini lub Safari Mobile.

5. Reklamacje

5.1   Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.2   Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane pocztą, telefonicznie oraz za pośrednictwem innych środków komunikowania się na odległość z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Usługodawcę w Regulaminie.

5.3   Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację pozwalające na udzielenie przez Usługodawcę odpowiedzi na złożoną reklamację (w szczególności imię i nazwisko, aktualne dane teleadresowe np. adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), a także wskazanie przyczyny reklamacji (numeru Zamówienia, o ile reklamacja dotyczy Zamówienia) oraz treści żądania.

5.4   Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację.

5.5   Jeżeli w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

a.     zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

b.     odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5.6   W przypadku, o którym mowa w punkcie 5.5.a wyżej Usługodawca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o właściwym podmiocie uprawnionym do rozstrzygnięcia sporu.

5.7   Jeżeli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5.8 W momencie, gdy zamówienie nie zostało dostarczone z powodów klienta - nie otwarcie drzwi, błędne dane adresowe, kontaktowe zastrzegamy sobie prawo do zwrotu pieniędzy za zamówienie.

6.  Ochrona danych osobowych

6.1   Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PHU CENTER ADAM HOJKA z siedzibą ul. Piotra Skargi 3, 41-940 Piekary ŚląskieNIP: 6451906119,  REGON: 273253235, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.2   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest w każdym wypadku dobrowolne.

6.3   Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu przyjęcia i wykonania Zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji.

6.4   Informuje się, że Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.5   Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane przez Usługodawcę osobom trzecim.

6.6   Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w zakładce „Polityka Prywatności", udostępnionej w Serwisie WWW.

7. Postanowienia końcowe

7.1  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w ramach Serwisu WWW w zakładce „Regulamin”.

7.2  Regulamin obowiązuje od dnia 06-09-2017.

7.3  Usługodawca może zmienić postanowienia Regulaminu z ważnych powodów, którymi są w szczególności (1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, (2) wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej, (3) wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW, (4) zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu, (5) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych,(6)przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), (7) zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanych w Regulaminie.

7.4  Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Stron powstałe w związku z zamówieniem złożonym przez Użytkownika przed datą wejścia w życie tejże zmiany w Regulaminie.

7.5  O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłasza w Serwisie WWW publikując każdą kolejną wersję obowiązującego Regulaminu.

 

 

 

 

 

Designed by KGNET