INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie www.kallzone.kg.net.pl (dalej: serwis) jest PHU CENTER ADAM HOJKA z siedzibą ul. Piotra Skargi 3, 41-940 Piekary ŚląskieNIP: 6451906119  (dalej: administrator).

Kontakt z administratorem jest możliwy w każdym czasie pod adresem http://www.kallzone.kg.net.pl/kontakt

W jakim celu przetwarzane są podane przez Państwa dane osobowe ?

W celu realizacji działań, na które użytkownik serwisu wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

 1. zapisywania danych plików cookies,

W celu realizacji działań niezbędnych dla wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym:

 1. zakładania konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,
 2. przyjęcia i dostawy zamówienia
 3. dokonywania płatności,
 4. obsługi zgłoszonych reklamacji.

W wypadkach gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, a mianowicie:

 1. archiwizacja danych fiskalnych w wykonaniu obowiązków podatkowych,

W wypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a mianowicie:

 1. udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem serwisu,
 2. organizacja programów lojalnościowych, konkursów i innych działań marketingowych z udziałem użytkowników serwisu,
 3. przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W pewnych wypadkach użytkownik serwisu może być jednak zobligowany do podania określonych danych osobowych ze względu na właściwość danej usługi (np. adres dostawy zamówienia) lub sposób jej rozliczenia (np. realizacja płatności lub żądanie wystawienia faktury) albo ze względu na sposób funkcjonowania systemu informatycznego zapewniającego świadczenie usługi (np. adres email w celu potwierdzenia aktywacji konta). Rezygnacja z podania danych przez użytkownika serwisu może skutkować odmową świadczenia usługi przez administratora.

Kto jest odbiorcą zbieranych od Państwa danych osobowych ?

Odbiorcą danych osobowych podanych przez użytkownika będą podmioty, których udział w wykonaniu usługi jest niezbędny ze względu na właściwość Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a mianowicie będzie to:

 1. bank lub inna instytucja finansowa - w celu dokonania rozliczenia usługi z użytkownikiem serwisu, w zależności od wybranego przez użytkownika sposoby płatności,
 2. zewnętrzne biuro rachunkowe – w celu rozliczenia i archiwizacji danych fiskalnych w wykonaniu obowiązków podatkowych,
 3. podmioty zaangażowane przez administratora w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów np. agencja reklamowa organizująca konkurs,
 4. organy uprawnione do uzyskania danych osobowych, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa zwróciły się do administratora o udostępnienie danych w zakresie podejmowanych działań.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe ?

 1. Podane przez użytkownika serwisu dane osobowe mogą być przechowywane:
  1. w zakresie danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę – do chwili cofnięcia zgody,
  2. w zakresie danych niezbędnych w celu wykonania zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy,
  3. w wypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – do momentu ustania takiego obowiązku prawnego,
  4. w wypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora – do chwili ustania potrzeb biznesowych, zakończenia działań marketingowych z udziałem użytkownika serwisu lub przedawnienia roszczeń administratora,
  5. w pozostałych wypadkach – wyłącznie gdy na dalsze przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa:

Prawo dostępu do treści swoich danych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wymienionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania treści swoich danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w wypadkach określonych w art. 18 RODO.

Prawo do przeniesienia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi w wypadkach określonych w art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w wypadku zaistnienia okoliczoności opisanych w art. 21 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą może żądać cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

Designed by KGNET